Nasza kancelaria w ostatnich dniach otrzymała pięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Sygn. akt XII C 2037/20

W dniu 24.09 br. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, w którym Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 38.946,38 zł oraz kwotę 37.629,41 CHF,

-ustalił nieważność umowy o kredyt

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd wskazał, że koronnym argumentem dla wydania wyroku była niedopuszczalna nierównowaga stron – Bank wprowadzając tabele kursowe zabezpieczał swój interes a nie wprowadzono żadnego instrumentu zabezpieczającego kredytobiorcę. Przyjęta konstrukcja umowy doprowadziła do sytuacji, w której saldo kredytu mogło rosnąc w sposób nieograniczony.

Pomoc-frankowiczom

Sygn. akt I C 696/20

W dniu 27.09 br. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd postanowił zasądzić od pozwanego na rzecz powódki 15 278,19 zł i 40 644,05 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18.12.2020 r. oraz znieść wzajemnie koszty procesu miedzy stronami.

W ustnych motywach Sąd wskazał, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem umowa kredytu udzielonego w PLN indeksowanego do CHF może nadal obowiązywać po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych. Brak jest podstaw do uznania nieważności umowy.

Sygn. akt I C 344/21

W dniu 27.09 br. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w którym sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 97 694,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 września2020r.,

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6434 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Niniejszy wyrok uwzględnia żądanie nieważności, sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Sygn. akt I C 1800/20

W dniu 27.09.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w którym Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów z osobna kwoty 21.961,31 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18.09.2020 r. do  dnia zapłaty oraz 48.149,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20.01.2021 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu,

-oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

-zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów z osobna kwoty 5.917,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 61/21

W dniu 28.09 br. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach na mocy którego Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna,

-w pozostałym zakresie roszczenie oddalił,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zdaniem sądu w umowie nie została określona wysokość świadczenia głównego kredytobiorcy, nie można zatem uznać, że umowa jest ważna.

W kwestii wzajemnych rozliczeń stron – zdaniem sądu należy zastosować teorię salda, sąd winien badać wzbogacenie obu stron.

Wyroki nie są prawomocne. W ostatniej sprawie złożona zostanie apelacja.