Frankowicze sześciokrotnie otrzymali korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych w dniu 25. października 2021r.

Santander Bank Polska S.A.  sygn. I C 2099/20

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w którym sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna; zasądził na rzecz powodów łączną kwotę 147.889,69 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.468 zł.

Bank BPH S.A. sygn. I C 132/21

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, w którym sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 164 449,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego w związku z nieważnością zawartej przez strony umowy kredytu i pobraniem świadczeń nienależnych; ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu z 2008 r.; zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

PKO BP S.A. sygn. I C 381/21

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwotę po 36 583,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z 2006 r.; zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pomoc-frankowiczom

Raiffeisen Bank International AG sygn. I C 207/20

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny, w orzeczeniu ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. jest nieważna; zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 78 430,60 zł i 30 905,48 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; w pozostałym zakresie oddalił powództwo; zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6 434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bank Ochrony Środowiska S.A. sygn. II C 1683/20

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie w którym sąd ustalił, że pomiędzy powodami a pozwanym nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu; zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 13.645,09 zł i 35.340,20 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 6434 zł tytułem kosztów postępowania.

Raiffeisen Bank International AG sygn. akt I C 118/21

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach na mocy którego sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku pomiędzy powodem a pozwanym ze względu na jej nieważność; w pozostałym zakresie oddalił powództwo; zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3 443 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.