Dnia 04.10.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. XXVIII C 715/21 mocą którego Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny:

– ustalił, że zawarta w 2008r. pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A umowa kredytowa jest nieważna;

– zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 136.193,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 marca  2021 roku do dnia zapłaty,

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

– zasądził od Banku Millennium S.A na rzecz powodów kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi za czas od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.