W dniu 11.04.2022r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok prawomocny w sprawie o sygn. I ACa 62/22. Na mocy orzeczenia sąd utrzymał w mocy prawnej wyrok sądu I instancji i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd II instancji zmodyfikował zaskarżony wyrok jedynie w zakresie daty początkowej odsetek ustawowych.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu o sygn. I C 195/21 z dnia 23.11.2021r. na mocy którego sąd:

– ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 r., pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego – Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nieważna;

– zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz każdego z powodów kwoty 20.537,04 zł i 23.431,41 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.10.2021 r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 6.154 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.