Uzyskaliśmy kolejne korzystne prawomocne rozstrzygnięcia na rzecz naszych Klientów w sprawach frankowych.

W dniu 21.03.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) o sygn. I ACa 1385/21 wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w którym Sąd:


– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG na rzecz powódki kwotę 199.103,04 zł z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zapłaty przez stronę pozwaną na rzecz powódki tej kwoty wstrzymuje do chwili zaoferowania przez powódkę zwrotu stronie pozwanej kwoty 250.000 zł albo do chwili zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty, oddalając powództwo w pozostałym zakresie,

– oddalił apelację w pozostałym zakresie,

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Na etapie pierwszoinstancyjnym sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Legnicy, I Wydział Cywilny. Wyrok w przedmiotowej sprawie zapadł w dniu 30.06.2021r. (sygn. I C 133/20). Na mocy orzeczenia sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 199 103,04 zł; ustalił że zawarta w 2007 r. umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w wysokości 6.417 zł.

Wyrok prawomocny sygn. I ACa 79/22

W dniu 18.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.) o sygn. I ACa 79/22 wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, w którym sąd:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów łącznie kwotę 94.491,16 zł, z tym zastrzeżeniem, że pozwanemu przysługuje uprawnienie do zatrzymania zasądzonej kwoty do czasu, gdy strona powodowa zaoferuje pozwanemu kwotę 140.000 zł lub zabezpieczy roszczenie o jej zwrot;

– oddalił apelację w pozostałej części;

– zasadził od pozwanego na rzecz powodów 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny rozpatrując sprawę w dniu 18.10.2021r. (sygn. I C 171/21) ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej  pomiędzy stronami; zasądził na rzecz powodów solidarnie kwotę 94.491.16 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.