W dniu 23.09.2022  na skutek apelacji pozwanego, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wydał wyrok prawomocny w sprawie przeciwko Bankowi BNP Paribas S.A.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd oddalił apelację i zasądził od pozwanego kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 17 marca 2022 r. (sygn. I C 1351/21) zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 103.767 zł  wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 marca 2021 roku do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu zawartego pomiędzy stronami;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułem zwrotu kosztów postępowania z odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sąd w całości podzielił zarzuty przedstawione w pozwie a dotyczące nieważności umowy zawartej przez strony. Zasadniczą przyczyną uznania umowy za nieważną był brak określenia zobowiązania powoda względem pozwanego. Konsekwencją uznania umowy za nieważną jest zwrot wzajemnych świadczeń. Sąd do wzajemnych rozliczeń zastosował teorię dwóch kondykcji.