Nasza kancelaria otrzymała kolejne prawomocne wyroki w sprawach przeciwko mBank S.A. o sygn. I ACa 319/22 oraz o sygn. I ACa 1519/21. Sądy uznały umowy za nieważne.

Wyroki prawomocne – mBank

W dniu 22.06.2022 r. zapadł przeciwko mBank S.A. wyrok o sygn. I ACa 319/22 wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny, w którym sąd oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Zgodnie z wyrokiem I instancji Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny o sygn. I C 1708/20 z dnia 20 grudnia 2021 r. Sąd:

– ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. pomiędzy powodami a BRE Bankiem SA w Warszawie (obecnie mBank SA w Warszawie) nie istnieje z uwagi na nieważność tej umowy;

– zasądził od pozwanego mBank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwoty 106.203,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz 21.645,08 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;

 – oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

 – zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia  zapłaty.

Pomoc-frankowiczom

Dnia 15 czerwca 2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank SA przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu o sygn. I ACa 1519/21. Sąd oddalił apelację powodów i pozwanego oraz zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Wyrok pierwszoinstancyjny w sprawie wydał Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w dniu 3 wrzenia 2021r. (sygn. I C 1229/20). Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

– oddalił żądanie główne o zapłatę kwoty 84.697,69 zł;
– ustalił, iż umowa kredytu z 2006 r. jest w całości nieważna,
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 371.588,15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi co do kwoty 328266,01 od dnia 29.08.2020 r. do dnia zapłaty zaś co do kwoty 43.322,14 zł od dnia 28.05.2021 r. do dnia zapłaty,
– dalej idące powództwo ewentualne o zapłatę oddalił,
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.891zł z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki są prawomocne.