W dniu 30.03.2022 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przeciwko PKO BP S.A. wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 92/22 oddalający w całości apelację pozwanego banku.

Sąd Apelacyjny zasądził także na rzecz powodów 4.050 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie tej kwoty od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania przed Sądem drugiej instancji do dnia zapłaty.

Wyrok jest o tyle istotny, iż dotyczył sprawy z negocjowaną, natychmiastową transakcją wymiany walut.

Zdaniem Sądu, Zawarcie przez strony w 2008 r. negocjowanej, natychmiastowej transakcji wymiany walut nie jest wystarczające dla przyjęcia, że kontrolowana umowa nie jest obarczona wadami skutkującymi jej nieważnością, skoro spłata kredytu miała następować na warunkach jednostronnie określonych przez bank.

Wyrok pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie został wydany w dniu 26.11.2021 r. przez Sąd Okręgowy w Elblągu (sygn. akt I C 133/21). Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r.;


– zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 40.676,68 zł oraz 15.369,40 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14.10.2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.