W dniu 27.04.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  w którym Sąd Okręgowy w Sieradzu oddalił apelacje obu stron oraz zniósł wzajemnie koszty postępowania.

Sąd drugiej instancji uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. 

Dnia 31 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Łasku I Wydział Cywilny wydał w przedmiotowej sprawie wyrok o sygn. I C 479/20, w którym:

– ustalił, że umowa o kredyt zawarta w 2007 r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (którego następcą prawnym jest pozwany Raiffeisen Bank International AG) a powodami jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 46 979,92 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 3 grudnia 2020 r. do dnia 18 stycznia 2022 r.,

– w pozostałym zakresie oddalił powództwo,

– zastrzegł, że pozwany jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego w pkt 2 wyroku, do chwili zaoferowania przez powodów zwrotu na rzecz pozwanego świadczenia otrzymanego od banku w wykonaniu umowy kredytu wskazanej w pkt 1 wyroku w wysokości 198 699,2 zł,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5 091 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocniania się niniejszego wyroku do dnia zapłat.

Nasza apelacja dotyczyła uwzględnienia zarzutu zatrzymania. Sąd uznał go jednak za dopuszczalny. Wyrok jest prawomocny.