Dnia 06.10.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd uwzględnił apelację pozwanego jedynie w zakresie daty, od której powinny być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie. Zdaniem Sądu należało wskazać datę 13.01.2022r. W pozostałym zakresie Sąd apelację oddalił i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tym samym prawomocny staje się wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sygn. akt. I C 706/21 mocą którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 24.520,43 zł oraz kwotę 42.587,71 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.