Dnia 13 kwietnia 2022r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny wydał prawomocny wyrok w sprawie frankowej.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2021 r., sygn. akt I C 440/21 I Sąd Apelacyjny:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę;

oddalił apelację w pozostałej części;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.                                                                                                                    

Zgodnie z orzeczeniem I instancji Sąd:

– ustalił, iż nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006r. pomiędzy powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Noble Bank SA;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 31.206,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4.617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.