W dniu 10.05.2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Na skutek apelacji pozwanego banku sąd oddalił powództwo o zapłatę kwoty 198.945,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 16 maja 2020 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i oddalił apelację w pozostałym zakresie. Sąd podtrzymał wyrok sądu I instancji w kwestii nieważności umowy.

Wyrok sądu I instancji w przedmiotowej sprawie został wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 16 czerwca 2021r. (sygn. I C 1059/20). Sąd uwzględnił w całości nasze główne powództwo (o zapłatę i ustalenie). W postępowaniu apelacyjnym natomiast, na skutek podniesionego przez bank zarzutu potrącenia, sąd II instancji uwzględnił wniosek strony pozwanej i tym samym powództwo o zapłatę zostało ostatecznie oddalone.

Niemniej, podtrzymanie przez Sąd Apelacyjny stanowiska Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie nieważności umowy kredytowej, zapadły wyrok należy interpretować jako korzystny. Wzajemne rozliczenie stron jest naturalnym następstwem uznania przez sąd umowy za nieważną. Zatem, mimo braku wskazania w prawomocnym orzeczeniu w sentencji wyroku określonych kwot, strony umowy zobligowane są do wzajemnego rozliczenia się.