W dniu 29.04.2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł prawomocny wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 8.100 zł.

Wyrok pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie (sygn. I C 238/20) wydał Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny dnia 30 września 2021 r. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zasądził od pozwanego GETIN Noble Bank S.A. na rzecz powódki kwotę 168.141,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2019 roku do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego GETIN Noble Bank S.A. na rzecz powoda kwotę 168.141,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2019 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Orzeczenie sądu pierwszej instancji jest prawomocne.