W dniu 21.06.2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok prawomocny wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w którym sąd oddalił apelację obu stron oraz wzajemnie zniósł koszty procesu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy o sygn. I C 167/21 wydanym w dniu 6.10.2021r:

– ustalono, że umowa kredytu zawarta w 2008r. pomiędzy powodem a pozwanym bankiem jest nieważna;
– zasądzono od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A na rzecz powoda kwoty 96.184,43 zł oraz 6.570 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 października 2020 r. do dnia zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że zapłata strony pozwanej może nastąpić w przypadku równoczesnego spełnienia świadczenia przez powoda w wysokości 125.415,97 zł;
– zasądzono od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
– nakazano stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 5.271 zł tytułem brakującej opłaty sądowej, której powód nie miał obowiązku uiszczać.

Nasza apelacja dotyczyła uwzględnienia przez sąd I instancji zarzutu zatrzymania. Zdaniem sądu II instancji zawarta umowa jest umową wzajemną, tym samym zarzut zatrzymania w ocenie sądu zasługiwał na uwzględnienie.