W dniu 27.06.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny o sygn. I ACa 286/22. Sąd oddalił apelację pozwanego w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Mocą wyroku sądu pierwszoinstancyjnego z dnia 31 stycznia 2022r (sygn. I C 161/21) wydanym w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 67.093,04 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 października 2020 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 33.465,47 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 lutego 2021 roku do dnia zapłaty;
ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2007 roku;
– oddalił powództwo w pozostałej części;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11.817 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.