Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich w Polsce. Zjawisko to, wspierane przez rosnące wynagrodzenia oraz stabilne stopy procentowe, wpływa na gospodarkę w dwojaki sposób. Z jednej strony napędza konsumpcję i wzrost gospodarczy, z drugiej rodzi pewne ryzyka dla kredytobiorców. Masz kredyt konsumencki? Sprawdź, jakie masz prawa jeśli Twoja umowa kredytowa zawiera błędy.

Wzrastający popyt na kredyty konsumenckie

Od początku roku obserwujemy znaczący wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich. Według danych przedstawianych przez ekonomistów sprzedaż tych kredytów wzrosła o 25,6% rok do roku, a wartość akcji kredytowej wzrosła o 42,1%. Przypuszcza się, że wzrost ten jest wynikiem poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na tę sytuację jest wzrost wynagrodzeń, co potwierdza cykliczny raport NBP. Polacy, mając większą zdolność kredytową, chętniej sięgają po kredyty konsumenckie. Wzrost ten jest także napędzany przez kredyty konsolidacyjne, które pozwalają na spłatę wcześniejszych zobowiązań nowym kredytem.

Kredyt konsumencki i jego konsolidacja  pomoc czy pułapka?

Konsolidacja kredytów to usługa, która pozwala na zaciągnięcie nowego kredytu w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań. Jest to popularna praktyka wśród klientów z niską zdolnością kredytową, którzy w ten sposób mogą uzyskać dodatkowe środki na bieżące wydatki. Jednakże konsolidacja kredytów niesie ze sobą pewne ryzyko.

Jednym z głównych problemów związanych z konsolidacją kredytów jest to, że dzięki niej następuje spłata innych zobowiązań. Tym samym jeśli umowa kredytowa zawierała błędy kredytobiorca ma rok od momentu całkowitej spłaty zobowiązania na to, aby wystąpić do banku z roszczeniami z tytułu sankcji kredytu darmowego.   Dzięki jej zastosowaniu kredytodawca może domagać się zwrotu tylko kapitału kredytu. Dla kredybiorcy oznacza to, że w przypadku całkowitej spłaty kredytu bank będzie zobowiązany do wypłacenia należnych mu świadczeń.  

Z prawa do SKD można skorzystać na każdym etapie umowy kredytowej – od momentu zawarcia umowy o kredyt konsumencki, w trakcie trwania umowy i maksymalnie po upływie roku od dnia jej wykonania. Mecenas Wojciech Bochenek podkreśla, że:

W tym wypadku za wykonanie umowy może być uznany termin spłaty kredytów, które zostały skonsolidowane. To jedyne ograniczenie, jakie może wyniknąć z omawianej praktyki rynkowej.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Mec. Bochenek przypomina, że praktyka banków polegająca na doliczeniu do kwoty kredytu prowizji i naliczaniu odsetek od wyższej wartości zobowiązania została już skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Uważa również, że decyzja TSUE w tej sprawie może mieć istotny wpływ na rynek kredytowy w Polsce.

Banki stosują praktyki doliczania prowizji do kwoty kredytu, co jest coraz częściej kwestionowane przez klientów. Istnieje prawo do tzw. sankcji kredytu darmowego, co oznacza, że kredytobiorca może domagać się zwrotu tylko kapitału kredytu, jeśli bank naruszy przepisy dotyczące udzielania kredytów konsumenckich.

Szybkie wyczyszczanie bilansu ze spornych kredytów

W obliczu rosnącej liczby sporów dotyczących kredytów konsumenckich, banki starają się jak najszybciej pozbyć się problematycznych zobowiązań ze swoich bilansów. Jednym z mechanizmów jest tzw. rolowanie kredytów konsumenckich. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka wynikającego z naliczania odsetek od kwoty kapitału powiększonej o prowizję lub składkę ubezpieczeniową.

Skala problemu wadliwych kredytów wydaje się być ogromna Polacy spłacają około 18 milionów kredytów konsumenckich, a liczba pozwów z tytułu sankcji kredytu darmowego stale rośnie. Dlatego warto przyjrzeć się każdej umowie kredytu konsumenckiego, aby upewnić się, czy bank nie dolicza sobie niezgodnych z prawem opłat około kredytowych.

Kredyt konsumencki – podsumowanie

Wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich w Polsce jest zjawiskiem, które ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Z jednej strony, większa dostępność kredytów pozwala konsumentom na realizację swoich potrzeb i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, istnieje ryzyko nadmiernego zadłużenia i problemów finansowych wynikających z błędów zawartych w umowach kredytowych.

Mecenas Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy podkreśla, że kluczowe jest uregulowanie praktyk bankowych i zapewnienie ochrony konsumentów. Konieczne jest również baczne monitorowanie działań banków oraz egzekwowanie przepisów dotyczących udzielania kredytów konsumenckich, takich jak np. sankcja kredytu darmowego.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie money.pl.