W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I C 359/21 z dnia 15.10.2021 r. sąd orzekający zwrócił uwagę na bardzo ciekawą kwestię w zakresie przejrzystości i transparentności warunków umownych oraz pouczeń o ryzyku w spornej umowie frankowej sformułowanej przez bank.

W ocenie sądu rozstrzygającego sprawę, treść warunków określających klauzulę przeliczeniową jak i oświadczenia o ryzyku kursowym nie były przygotowane w sposób prosty i zrozumiały dla klienta. Sąd analizując sporną umowę wraz z dokumentacją kredytową wykonał badanie tzw. „mglistości tekstu”, która określa jego przejrzystość, zrozumiałość i stopień skomplikowania.

Przy wykonaniu tego badania sąd posłużył się narzędziem zawartym na stronie jasnopis, które bada przejrzystość tekstu w sakli od „1” do „7”, gdzie początkowa wartość oznacza tekst łatwy zrozumiały dla wszystkich, a wartość „7” oznacza tekst bardzo skomplikowany, wymagający wiedzy specjalistycznej.

W ocenie sądu według norm przedstawionych na wspomnianej stronie „poziom mglistości warunków umownych i pouczeń” jest na poziomie „7”. Oznacza to, że postanowienia umowne sformułowane są w sposób bardzo skomplikowany i wymagający specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny lub wykształcenia na poziomie co najemnej doktoratu aby zrozumieć ich treść.

Ponadto w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, ze w umowie znalazły się niedozwolone postanowienia umowne powodujące jej nieważność, w szczególności postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne kształtowanie kursu. Według Sądu nie ma możliwości zastąpienia tych postanowień, co musiało skutkować ustaleniem nieistnienia stosunku prawnego kredytu.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 58.393,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz  kwotę 12.308 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.