Dnia 19 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi od daty uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Wygrana Frankowiczów z PKO BP S.A.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny o sygn. I C 1292/22 wydany 20 kwietnia 2023 r. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  •  zasądził od pozwanego ma rzecz powodów łącznie kwotę 103.167,28 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  •  ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej pomiędzy stronami w 2008 r;
  •  zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.