Dnia 21 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok u Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt I C 1871/21. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– ustalił nieważność umowy kredytowej,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 123.807,20 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,

– zasądził koszty postępowania w kwocie 11.834 zł z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia do dnia zapłaty.