W dniu 4 kwietnia 2022r. na skutek apelacji pozwanego od wyroku sądu I instancji Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o sygn. I ACa 49/22.

Sąd drugiej instancji w przedmiotowej sprawie oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów procesu.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.09.2021 r. (sygn. I C 275/21) mocą którego ustalono nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2006r. z BNP Paribas Bank Polska S.A. (następcą prawnym pozwanego – Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.) i zasądzono na rzecz powodów kwotę 85.086,39 zł. Zasądzono także kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za okres od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów udziału w sprawie pełnomocnika.

Na uwagę zasługuje tempo procedowania sądów – wyrok prawomocny zapadł w niespełna rok od momentu wniesienia pozwu do sądu.