Dnia 31 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. I ACa 863/21 przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Tym samym prawomocne jest orzeczenie z dnia 6 października 2021 r. w przedmiotowej sprawie o sygn. I C 1900/20 wydane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny, na mocy którego sąd:

– zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 358.407 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 września 2020 r.,

– ustalił, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. zawartej pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank S.A.,

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany Getin Noble Bank S.A., przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.