Dnia 24.02.2022 r. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny.

Sąd drugiej instancji oddalił apelację pozwanego i powodów oraz zniósł wzajemnie koszty procesu.

Zgodnie z orzeczeniem pierwszoinstancyjnym wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w dniu 5.11.2021r. (sygn. I C 868/20) Sąd zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 102.834,04 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi: od kwoty 79.926,17 zł od dnia 23 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty, od kwoty 22.907,87 zł od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził także kwotę po 3.504 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W niniejszej sprawie Sąd oddalił nasze żądanie główne sformułowane w pozwie w zakresie nadpłat.