W dniu 25.03.2022 r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, w którym sąd oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok I instancji w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny (sygn. I C 263/21) w dniu 06.09.2021 r. Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 94.310,65 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 4.07.2020 do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 26.812,55 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 26.03.2021 do dnia zapłaty;
– ustalił, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2008r;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.