W dniu 28.04.2022 r. zapadł prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy.

Sąd drugiej instancji oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 2.700 zł.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny wyrok w dniu 09.02.2021 r. (sygn. XVIII C 543/20) Sąd:

– zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 61.507,43 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a) od kwoty 56.534,21 zł od dnia 13 marca 2020 roku do dnia zapłaty,

b) od kwoty 4.973,22 zł od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałej części;

– zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 7.417 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem kosztów procesu;

– nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi od mBank S.A. kwotę 1.053,55 zł tytułem kosztów sądowych pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa.