W dniu 29.06.2022 r. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku i zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny o sygn. I C 626/20 z dn. 26 października 2021r. mocą którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 403.268,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie poczynając od dnia 6 marca 2020r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 10.868 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd uznał, że umowa kredytowa jest nieważna. Zastosował teorię dwóch kondykcji.