W dniu 20.04.2022r. na skutek apelacji pozwanego PKO BP S.A. od wyroku sądu I instancji Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem kosztów procesu.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15.07.2021 r. o sygn. I C 574/20 mocą którego zasądzono na rzecz powodów kwotę 23.230,21 zł i 43.193 CHF w związku z nieważnością umowy kredytowej.

W uzasadnieniu sąd powołał się na stanowisko TSUE, wskazując na brak przejrzystości zapisów umownych.

Sąd wskazał także na abuzywność zapisów umownych – bank jednostronnie ustalał kurs CHF w oparciu o własne tabele kursowe. W ocenie Sądu zostały one ukształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumenta (art. 385 k.c.).