W dniu 11.04.2022 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wydany w sprawie o sygn. I ACa 749/21.

Sąd II instancji oddalił apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie i zasądził od pozwanej na rzecz powodów 8.100 zł z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od prawomocności niniejszego postanowienia do dnia zapłaty.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 217/20 Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 85.298,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami
za opóźnienie;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wobec stwierdzenia, że umowa kredytu z 2008 roku zawarta pomiędzy powodami a PKO BP S.A., jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 7.008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.


Wyrok, jest o tyle istotny, iż dotyczył sprawy z umową ramową współpracy na rynku finansowym, dodatkowo kurs z dnia uruchomienia kredytu był niezgody z Tabelą Kursów banku. Zdaniem sądu nie były to przesłanki, które miałyby przesądzić o niekorzystnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciu .