Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 kwietnia 2022r. wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 951/21. Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 1350 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jeśli chodzi o postępowanie przez Sądem I instancji, sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Szczecinie. Dnia 13 października 2021r. zapadł wyrok o sygn. I C 580/20 na mocy którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137 446,59 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r.;
– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt zawartej w 2009 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. – Nordea Bank Polska S.A.;
– zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 2 150,33 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Tym samym wyrok jest prawomocny.