Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 września 2021 r. sygn. akt XXV C 3381/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 20 kwietnia 2022r. wydał wyrok prawomocny.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd Apelacyjny:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie:  od kwoty 520 612,19 zł za okres od 11 lutego 2020 r. do 18 kwietnia 2022 r.;  od kwoty 2.257,64 zł za okres od 8 grudnia 2020 r. do 18 kwietnia 2022 r.;

– oddalił apelację w pozostałej części;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 522.869,83 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 520.612,19 zł od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 2.257,64 zł od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

– ustalił, że strona powodowa wygrała niniejszy spór w całości, pozostawiając wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu.