W dniu 28.02.2022 r., zapadł wyrok Sądu II instancji – Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydziału Cywilnego w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG.

Sąd oddalił apelację strony pozwanej i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 4050 zł. Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu I instancji z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt I C 2250/20).

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej między powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) z uwagi na stwierdzenie nieważności umowy;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łączną kwotę 121.892,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 10 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.