W dniu 29.08.2022r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny.

Wygrana CHF w Białymstoku

Sąd II instancjizmienił zaskarżony wyrok:

– w punkcie I w ten sposób, że ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytowej zawartej przez powódkę i EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2008 r.,

– w punkcie II w ten sposób, że zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powódki kwoty 34.257,59 zł oraz 40.644,05 CHF – za jednoczesnym zaofiarowaniem zwrotu przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 248.000 zł i oddalił powództwo w pozostałej części,

– w punkcie III w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty.

Zgodnie z treścią wyroku, zasądzono od pozwanego na rzecz powódki kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 września 2022 roku do dnia zapłaty.

Sąd w całości oddalił apelację pozwanego banku oraz uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

W sądzie pierwszej I instancji w przedmiotowej sprawie, Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o odfrankowieniu umowy (sygn. I C 696/20).