W dniu 20.05.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Na mocy wyroku, sąd II instancji:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten tylko sposób, że odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził do dnia 2 maja 2022 r. i zastrzegł, że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów, do czasu zaofiarowania przez powodów pozwanemu kwoty 160.000 zł obejmującej wartość wypłaconego powodom kredytu albo zabezpieczenia roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty,

– oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 990/20 sąd zasadził od pozwanego kwotę 92.488,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27.06.2020r. do dnia zapłaty, ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu i zasądził od pozwanego  kwotę 6.502 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku.

Wyrok prawomocny został wydany już po 4 miesiącach od momentu otrzymania w przedmiotowej sprawie wyroku sądu I instancji!