W dniu 8.08.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny.

Wygrana Frankowiczów – Gdańsk

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w kwocie 4050 zł. Zdaniem sądu umowa kredytowa jest nieważna.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu o sygn. I C 406/21 mocą którego Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.307,08 zł i 35.402,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.