W dniu 9.09.2022 zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny.

Frankowicze wygrywają w Gdańsku

Na skutek apelacji pozwanego i apelacji powodów, Sąd zmienił zaskarżony wyrok uchylając uwzględniony przez sąd I instancji zarzut zatrzymania oraz odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził od dnia 25.07.2020r. Sąd zasądził na  rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w sądzie II instancji w wysokości 5050zł. Apelacja pozwanego została oddalona w całości.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny sygn. I C 302/21 w którym Sąd:

–   zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 94.148,65 zł za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu spełnienia lub zabezpieczenia kwoty 177.000zł,

–  ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.