Sąd Najwyższy kolejny raz zajął się tematem Frankowiczów

7 maja 2021

Sąd Najwyższy kolejny raz zajął się  tematem Frankowiczów

W dniu dzisiejszym w Sądzie Najwyższym zapadła uchwała w sprawie III CZP 6/21 będąca odpowiedzią na pytania skierowane przez Rzecznika Finansowego pod koniec 2020r. w sprawie kredytów frankowych.

Zgodnie z treścią uchwały:

1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

Z ustnych motywów zapadłej uchwały wynika, że:

– nieuczciwy zapis umowy nie wiąże stron (jest bezskuteczny) z mocy prawa od momentu jej zawarcia,

– świadczenia pobrane na podstawie bezskutecznego postanowienia umownego podlegają zwrotowi, w reżimie roszczeń restytucyjnych

– bezskuteczność postanowienia umownego może oddziaływać na bezskuteczność całej umowy,

– przy rozliczeniu stron nieważnej umowy kredytowej zastosowanie będzie miała teoria dwóch kondykcji, zgodnie z którą, zarówno kredytobiorcy jak i bankowi przysługują odrębne roszczenia,


– moment rozpoczęcia liczenia biegu przedawnienia dla kredytobiorcy powinien być liczony od chwili w której kredytobiorca dowiedział się o wadliwości umowy kredytowej. Natomiast w zakresie banków do chwili gdy umowa stała się trwale bezskuteczna,

– bezskuteczność umowy staje się definitywna, kiedy konsument będąc w pełni poinformowany o skutkach nieważności umowy, nie skorzystał z uprawnienia dającego możliwość utrzymania umowy w mocy na dotychczasowych warunkach(zrzucenie się ochrony prawnej),

W naszej ocenie zapadłą w dniu dzisiejszym uchwałę należy oceniać pozytywnie i korzystnie dla kredytobiorców.

Teraz pozostaje czekać na pisemne uzasadnienie treści uchwały.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Czytaj również


Niepewna sytuacja banków i kredytobiorców w kontekście kredytów złotowych

Były prezes PKO BP S.A. Zbigniew Jagiełło podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie wskazał, że

Czytaj więcej
frankowicze-sierpien

Frankowicze w sierpniu wygrali 92 procent spraw

W sierpniu zapadło znacznie mniej orzeczeń w porównaniu do rekordowego lipca i czerwca. Wygrane natomiast

Czytaj więcej
kredyt-zlotowy

Złotówkowicze także ruszą do sądów?

Nie tylko Frankowicze mogą czuć się oszukani. Niedozwolone zapisy umowne znajdują się również w umowach

Czytaj więcej
SN

Frankowicze nadal oczekują na Uchwałę Sądu Najwyższego

Posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego odbyło się w planowanym terminie 2. września 2021r., mimo wszystko

Czytaj więcej