W dniu dzisiejszym w Sądzie Najwyższym zapadła uchwała w sprawie III CZP 6/21 będąca odpowiedzią na pytania skierowane przez Rzecznika Finansowego pod koniec 2020r. w sprawie kredytów frankowych.

Zgodnie z treścią uchwały:

1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

Z ustnych motywów zapadłej uchwały wynika, że:

– nieuczciwy zapis umowy nie wiąże stron (jest bezskuteczny) z mocy prawa od momentu jej zawarcia,

– świadczenia pobrane na podstawie bezskutecznego postanowienia umownego podlegają zwrotowi, w reżimie roszczeń restytucyjnych

– bezskuteczność postanowienia umownego może oddziaływać na bezskuteczność całej umowy,

– przy rozliczeniu stron nieważnej umowy kredytowej zastosowanie będzie miała teoria dwóch kondykcji, zgodnie z którą, zarówno kredytobiorcy jak i bankowi przysługują odrębne roszczenia,


– moment rozpoczęcia liczenia biegu przedawnienia dla kredytobiorcy powinien być liczony od chwili w której kredytobiorca dowiedział się o wadliwości umowy kredytowej. Natomiast w zakresie banków do chwili gdy umowa stała się trwale bezskuteczna,

– bezskuteczność umowy staje się definitywna, kiedy konsument będąc w pełni poinformowany o skutkach nieważności umowy, nie skorzystał z uprawnienia dającego możliwość utrzymania umowy w mocy na dotychczasowych warunkach(zrzucenie się ochrony prawnej),

W naszej ocenie zapadłą w dniu dzisiejszym uchwałę należy oceniać pozytywnie i korzystnie dla kredytobiorców.

Teraz pozostaje czekać na pisemne uzasadnienie treści uchwały.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.