Dnia 17 maja 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08 lipca 2021r., sygn. akt I C 86/20, Sąd II instancji:

– zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustawowe odsetki za opóźnienie od zasądzonej kwoty w pkt 1 wyroku naliczane będą od dnia 2 kwietnia 2021r.,

oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

– zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 4.050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

 Zgodnie z wyrokiem I instancji Sąd:

– zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 190.320,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 października 2019 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa kredytu nie istnieje, gdyż jest nieważna;

– zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę 9.526,76 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami z opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

– nakazał zwrócić solidarnie powodom kwotę 890,24 zł zaliczki na koszty opinii biegłego.

Wyrok jest prawomocny.