Dnia 31 marca 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2021r., sygn. akt I C 319/21, Sąd II instancji:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanego na  rzecz powodów kwotę 137.691,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 października 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r., z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 220.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo; 

– oddalił apelację w pozostałej części;

– zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

W ocenie sądu apelacja zasługiwała na uwzględnienie jedynie w części dotyczącej odsetek.

Na mocy wyroku pierwszej instancji Sąd w przedmiotowej sprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137.691,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12.10.2019 r. do dnia zapłaty z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 220.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty oraz 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.