Dnia 6 lipca 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny o  sygn. akt I ACa 39/22.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 listopada 2021 roku, sygnatura akt I C 234/21, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku na rzecz jednego z powodów.

Zgodnie z wyrokiem I instancji Sąd:

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 30.569,04 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2020 r. – do dnia zapłaty oraz kwotę 48.606,21 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2020 r. – do dnia zapłaty,
– ustalił, że umowa kredytu na zawarta w 2005 r. pomiędzy Kredyt Bank S.A., którego następcą prawnym jest strona pozwana Santander Bank Polska S.A. a powodami jest nieważna,
– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł kosztów zastępstwa procesowego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku – do dnia zapłaty