Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 935/21) – Wyrok prawomocny

28 grudnia 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 935/21) – Wyrok prawomocny

Dnia 28 grudnia 2021r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny.

Frankowicze – Wyrok prawomocny

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2021r. sygn. akt I C 1576/20, Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił wyrok Sądu I instancji, bowiem zawartą przez strony umowę kredytu należało uznać za nieważną w całości.

Sąd I instancji ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2008r. z poprzednikiem prawnym pozwanego (Kredyt Bank S.A.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 198.245,91zł wraz z ustawowym odsetkami za opóźnienie liczonymi od marca 2020r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł.

Wyrok jest prawomocny!

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej