Dnia 08.09.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Sąd II instancji na skutek apelacji obu stron:

  1. zmienił wyrok w punkcie 2 i 3, o tyle, że:
    – w punkcie 2 zasądził od pozwanego na rzecz powodów po 64.942,30 zł na rzecz każdego z powodów oraz kwotę po 28.604,56 CHF na rzecz każdego z powodów, z jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 552.026,70 zł i oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
    – w punkcie 3 zasądził od pozwanego na rzecz powodów 12.034 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;
  2. oddalił apelację powodów w pozostałej części;
  3. oddalił apelację pozwanego w całości;
  4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 9.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z wyrokiem o sygn. I C 596/21:

– ustalił, że umowa kredytu z 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a Kredyt Bank S.A. w Warszawie (obecnie Santander Bank Polska S.A. w Warszawie) jest nieważna;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zniósł wzajemnie koszty procesu między stronami.