W dniu 30.06.2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 100.252,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego mBank na rzecz powodów łącznie kwotę 7.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

-nakazał pobrać od pozwanego mBank na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.484,50 zł tytułem zwrotu wydatku postępowania w postaci niepokrytej części wynagrodzenia biegłego.

Wyrok jest nieprawomocny.