Dnia 11 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 listopada 2022 roku sygn. akt I C 1408/21 oddalił apelację i zasądził od Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powodów kwoty po 4.050 zł z ustawowymi odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym je zasądzono, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Prawomocna wygrana Frankowiczów z BOŚ

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu I instancji, zgodnie z którym Sąd:

  • ustalił nieistnienie stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy o kredyt zawartej w 2008r. pomiędzy powodami, a Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;
  • zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106.704,89 zł tytułem zwrotu świadczeń uiszczonych przez powodów w wykonaniu nieważnej umowy kredytu hipotecznego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 17 kwietnia 2020r. do dnia zapłaty;
  • zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.