Dnia 29.07.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, IX Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt IX Ca 348/22.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1800 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu z dnia 8 lutego 2022r. o sygn. I C 3398/20. Zgodnie z orzeczeniem Sąd zasądził od pozwanego Bank Millennium S.A. na rzecz powódki kwotę 39.712,73 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16.10.2019r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.