Dnia 29 grudnia 2022r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny (sygn. I C 477/20) mocą którego:


– ustalił, iż umowa kredytu hipotecznego denominowanego zawarta pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. a powodami jest nieważna;

– zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 199.076,93 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 21.08.2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Rozstrzygnięcie oparte zostało na teorii dwóch kondykcji. Wyrok jest prawomocny.