W dniu 24.08.2022r. został ogłoszony wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przeciwko bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o sygn. I ACa 186/22.

Wygrana Frankowiczów – Gdańsk

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty.

Zdaniem sądu II instancji umowa jest nieważna i nie ma możliwości pozostawienia jej w obrocie prawnym po eliminacji zapisów niedozwolonych.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. o sygn. I C 247/20:

– ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. w 2004 r., jest nieważna;

– zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz powodów solidarnie kwotę 28.638,22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 14.768 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.