Dnia 08.04.2022r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 357/21.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd zmienił wyrok w zakresie roszczenia odsetkowego oraz uwzględnił zarzut zatrzymania sformułowany przez pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach o sygn. I C 418/20 wydany w dniu 2 marca 2021r.

Zgodnie z niniejszym orzeczeniem Sąd:

– oddalił powództwo główne wskazane w I punkcie pozwu oraz ewentualne wskazane w piśmie powodów;

– ustalił, iż umowa o kredyt  zawarta  2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Millennium S.A.  jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 96.324,44 zł oraz kwotę 24.076,96 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

–  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł  tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.