Dnia 7.02.2023 Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny przeprowadził rozprawę apelacyjną i wydał wyrok, w którym oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. I C 1280/20 zgodnie  z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 195.744,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od dnia 3 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń otrzymanych od strony powodowej przez pozwanego w okresie od dnia 10 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2018 roku na podstawie bezwzględnie nieważnej umowy o kredyt z 2005 roku jako świadczeń nienależnych z uwagi na bezwzględną nieważność tejże umowy w całości;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.