Dnia 30.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok w którym oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu (sygn.I C 2026/21). Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z 2008 roku;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.325,50 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 28.312,44 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;
– zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie do Sądu skierowano 8.09.2021 r.