Frankowicze przedsiębiorcy cieszą się rosnącym wsparciem sądów w Polsce, co jest kluczowym aspektem dla osób zmagających się z kredytami we frankach szwajcarskich. W ostatnich latach odnotowano wyraźny wzrost liczby korzystnych dla nich wyroków. Z sukcesem Frankowiczów przedsiębiorców wiąże się szereg kluczowych orzeczeń oraz zmian w podejściu sądów.

Uchwała Sądu Najwyższego otworzyła drogę Frankowiczom przedsiębiorcom

Pierwszym ważnym kamieniem milowym jest uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku. Stwierdziła ona, że kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych naruszają zasadę swobody zawierania umów, co otworzyło frankowiczom przedsiębiorcom drogę do kwestionowania swoich zobowiązań. Kluczowe w tej uchwale było podkreślenie, że nieograniczona swoboda banków w kształtowaniu wysokości zadłużenia jest niezgodna z ogólnymi zasadami prawa.

Frankowicze Przedsiębiorcy walczą o swoje

Następnym istotnym wydarzeniem było orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z czerwca bieżącego roku (sygnatura C-570/21), które rozróżniło status konsumenta od frankowicza przedsiębiorcy w kontekście celu zaciągnięcia kredytu. To orzeczenie ma ogromne znaczenie dla Frankowiczów przedsiębiorców, ponieważ rozstrzyga, że jeśli kredyt był zaciągnięty głównie na cele prywatne, to przedsiębiorca może cieszyć się ochroną przewidzianą dla konsumentów.

W przypadku konsumentów lawinę spraw dotyczących kredytów frankowych wywołały orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, drogę do postępowania sądowego otworzyły wyroki i uchwały Sądu Najwyższego.

frankowicze 2023

Frankowicze przedsiębiorcy w sądach

Sprawy frankowiczów przedsiębiorców są rozpatrywane przez wydziały gospodarcze sądów, co wynika z odmiennego charakteru tych spraw w porównaniu do spraw osób fizycznych. Istnieją także różnice w okresie przedawnienia, który w przypadku przedsiębiorców wynosi 3 lata. Kolejną istotną różnicą jest wysokość opłat sądowych, kóre dla przedsiębiorców są wyższe.

Czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-287/22 wyraźnie wpłynął na praktykę sądów, które teraz chętniej udzielają kredytobiorcom zabezpieczeń, w tym także frankowiczom przedsiębiorcom.

Sądy coraz częściej zwracają uwagę na etapie pierwszego badania pozwu na zasadność zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat. Uwzględnienie tego aspektu jest istotne, ponieważ wskazuje na rosnącą świadomość sądów co do potrzeby ochrony interesów kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, bez względu na to, czy są to osoby fizyczne czy przedsiębiorcy.

Jeśli sąd zwraca uwagę na interes prawny i uprawdopodobnienie roszczenia, to może to stanowić pozytywny sygnał co do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść Frankowiczów. To pokazuje, że sądy starają się bardziej chronić prawa kredytobiorców i ograniczać ryzyko związanego z kredytami indeksowanymi  i denominowanymi do waluty obcej.

Więcej informacji na stronie Puls Biznesu.