Dnia 24 lutego 2022r. uzyskaliśmy prawomocny wyrok na rzecz naszego klienta w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. o sygn. I ACa 866/21.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację pozwanego jako bezzasadną i w całości utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.050 tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w I Wydziale Cywilnym dnia 30 lipca 2021 r. o sygn. I C 142/21 sąd:

-ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2009 r., zawartej pomiędzy powodem a Deutsche Bank PBC S.A. nie istnieje;

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.501,35 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.